10.11.1917: Prosten Lagerbohms insatser för nödhjälpen i Houtskär


Från bygderna. Houtskär. Likasom annorstädes i landet utmärktes också här onsdagen den 31 okt. med gudstjänst i kyrkorna och lov i skolorna. Skulle ej något utöver detta skett, vore väl litet eller intet att därom skriva eller tala. Men dagen blev av vida större betydelse för kommunen i det att den genom prosten Lagerbohms ingripande kom att nära sluta sig till tidernas hårda läge. Efter gudstjänsten meddelade prosten, att han ämnade ställa sig i spetsen för nödhjälpsarbetet inom kommunen, och tillsattes en komité, vari kyrkorådsmedlemmarna voro självskrivna med en kvinnlig medlem i varje by. En uppmaning riktades till kommunens bättre situerade medlemmar och särskilt till de större lägenhetsinnehavarna att bispringa fattigdomen och understöda nödhjälpsorganisationen vid arbetet emot nöd och elände. Prosten Lagerbohm meddelade, således föregående med gott exempel, att han skänker 1 000 mk i och för utdelning bland fattiga, som försatts i sitt svåra läge av den hårda tiden. En sådan uppoffring är värd tacksamhet och skall säkert hos många mottagas med jubel. Det är vidare att hoppas, att exemplet skall mana till efterföljd, ty det är nogsamt bekant, att mången bonde och fiskare haft avsevärda inkomster. Sant är det visst, att man ibland ej kan få mat för sina pengar, men lika sant är det även, att vad som fås kostar mycket pengar för dem, som litet hava. Vidare spelar skofrågan i dessa tider en utomordentlig roll, och enligt prostens eget yttrande kommer denna nöds avhjälpande att fogas till org. arbete. Naturligtvis kan läderskor ej komma ifråga, ty den varan står ju knappast att få, men tallukkor är visst inte oävna så snart klimatet bliver litet torrare.

Västra Finland 10.11.1917