27.10.1917: Jordbrukarmöte i Västanfjärd


Från jordbrukarmötet i Västanfjärd den 21 dennes. Såsom tidigare meddelats hade kommunalnämnden sammankallat kommunens jordbrukare till möte för att dryfta frågan om en mera ökad sädesodling ansågs vara av behovet påkallad instundande vår. Ett tjugotal jordbrukare hade också hörsammat kallelsen och intresset för saken visade sig vara ganska stort, vilket framgick av den långa och livliga diskussionen. Tyvärr voro många byar icke alls representerade, troligen av likgiltlighet. Man tänker som så: ”Nog går det förutan mig, vad gör jag där, inte ids jag”.

Mötet ansåg det vara nödvändigt att en intensivare brödsädes- och potatis- samt rotfruktsodling borde fås till stånd inkommande vår, alldenstund om kriget kommer att pågå ännu ett, ja möjligen flere år, det ligger nära till hands att landet i sin helhet och kommunerna själva komma att bliva hänvisade till vad de själva kunna producera, då importen i synnerhet av brödsäd i detta fall kommer att bliva ringa eller ingen. Mötet beslöt att antaga följande klämmar:

Brödsädesproduktionen bör ökas med vårråg, vårvete och korn;

mötet uttalar, att samtliga jordbrukare måtte se till att alla brukbar och därtill lämplig jord måtte iordningställas i höst, så att den kan besås nästa vår samt öka potatis- och rotfruktsarealen så vitt möjligt;

att torpare och backstugusittare bereddes tillfälle att få dragare för att bereda sin jord för sådden.

Mötet beslöt göra en hemställan till livsmedelsnämnden att den måtte se till att vårråg, vårvete och korn reserveras för att säkerställa sådden samt genom uppköp och lagring av sättpotatis, medan sådan finnes att tillgå.

C.H.

Västra Finland 27.10.1917