10.10.1917: Anbud till postbefordran mellan Åbo och Pargas


Kommunala kungörelser. Uppmaning till anbud å postbefordran. Härmed varda hugade spekulanter uppmanade att ingiva anbud om övertagande av postbefordran i förening med lantbrev bärning utan åtföljande postiljon, 7 gånger i veckan fram och åter ifrån den 1 nästinstundande januari å linjen Pargas-Åbo under de tider av året, då regelbunden ångbåtskommunikation emellan Pargas och Åbo icke pågår.

Anbuden, som få inlämnas okarterade, men förseglade till Pargas postanstalt senast den 22 innevarande oktober för vidare befordran till vederlöpande postinspektör, böra lyda å ett bestämt belopp och avgivas helst per månad, men där så icke ske kan, per resa, varvid fram- och återfärden beräknas såsom en resa, samt innefatta jemväl möjligen förekommande färje- och båtlega samt bropenningar. Särskilt avseende kommer att fästas vid skriv- och läskunniga spekulanters anbud, äversom därvid huruvida dessa äro villiga att binda sig till flere år. Enär entreprenören eller den han i sitt ställe till postens framförande anlitar, och av poststyrelsen eller postinspektör därtill godkännes, kommer att antagas till extra postiljon, böra behöriga fräjdebevis åtfölja anbuden; och bör entreprenören hava uppnått myndig ålder samt hand inträde fyllt 18 år, för att kunna antagas till extra postiljon.

Pargas postanstalt, den 6 oktober 1917. M Mellberg.
Pargas Kunggörelser 10.10.1917