12.9.1917: De mindre bemedlades potatisodlingar i Åbo


De mindre bemedlades potatisodlingar torde utfalla väl. Genom stadens försorg uppläts senaste vår områden å Kuppis, Lill-Heikkilä, Kanalbanken och Runsala, för att sätta mindre bemedlade familjer bland den arbetande klassen i tillfälle att odla egen potatis. Lotterna, vars pris är ytterst ringa och å Kuppis delvis upplätos till gratis bebrukning, hade stor efterfrågan. Odlingarna torde enligt vad det uppgives komma att utfalla överhuvudtaget väl. Många odlare har nämligen ådagalagt stort intresse för saken och ha att vänta en i förhållande till arealen icke obetydlig skörd, vilket har sin betydelse nu, då det förljudes att priset å potatis komma att noteras synnerligen högt. Självfallet ha potatisodlingarna icke fått gå fria från åverkan, och stölder har tätt och ofta begåtts, vilket haft följd att man å några odlingar utsatt vakter för att freda dem från ogärningsmäns sida.

Åbo Underrättelser 12.9.1917